تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی

تجهیزات جانبی


تجهیزات جانبی (Clean Room Accessories):

اطلاعات فنی :

کلیه تجهیزات جانبی مربوط به اتاق های تمیز شامل بنچ های استیل، کمدهای استیل، سینک های یک لگنه و دو لگنه و آب چکان در ابعاد و اندازه های متفاوت با کیفیت بسیار مناسب (به لحاظ ماشین کاری و جوشکاری)، مطابق با الزامات GMP تولید می گردد.