.

نماینـده انحصـاری فـروش و خدمـات پس از فـروش Advance Engineering Works

طـراحی و سـاخت خطـوط تولیـد و تجهیـزات دارویـی

محصولات شرکت نوین پویش آریانا

خدمات شرکت نوین پویش آریانا

طراحی و ساخت خطوط تولید و تجهیزات دارویی

نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش Advance Engineering Works

طراحی و مجری کارخانجات دارویی، آرایشی _ بهداشتی، غذایی و اتاق های تمیز